FⅬԌ 5 - pistolet lakierniczy ręczny - INSTRUKCJA OBSŁUGI - DEVILBISS.
 
pistolet lakierniczy
 

Instrukcja obsługi FLԌ-5 DEVILBISS Pistolet natryskowy z zasilaniem grawitacyjnym Transtech

 
Ważne !!!
Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i stosować się do nich.
 
Pistolet natryskowy z zasilaniem grawitacyjnych FLԌ-5 jest wyposażony w dyszę o średnicy 1,4 lub 1,8 mm, przeznaczoną do lakierowania nawierzchniowego. Alternatywnie dostępne są dysze o średnicy 2,0 mm wraz z iglicami, przeznaczone do nakładania podkładu. Pistolet natryskowy z zasilaniem grawitacyjnym FLG-5 devilbiss został dopuszczony do użytku zgodnie z przepisami ATEX 94/9/WE, stopień ochrony; II 2 G X. Odpowiedni do użytkowania w strefach 1 i 2. Ważne: Pistolety te są przystosowane do pracy z rozcieńczalnikowymi materiałami powłokowymi. Konstrukcja wykorzystuje technologię rozpylania zgodną z EPA (Devilbiss Trans-Tech®) celem redukcji ilości wytwarzanej mgły lakieru i zwiększenia wydajności powłoki. Dysze i iglice zostały wykonane z nierdzewnej stali. Pistolety te nie są przeznaczone do stosowania z materiałami bardzo agresywnymi korozyjnie i/lub materiałami ściernymi, a w przypadku ich eksploatowania w takim właśnie celu należy oczekiwać, że wzrosną zarówno potrzeby w zakresie ich konserwacji, jak i wymiany części. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do odpowiedniości stosowania pistoletu z konkretnym materiałem należy zasięgnąć opinii miejscowego dystrybutora lub skontaktować się bezpośrednio z firmą Finishing Brands UK Limited.
 
Przykład: nr modelu FLԌ-G5-14 - rozmiar dyszy 1.3 mm/1.4 mm/1.8 mm
 
Dane techniczne:
 
Przyłącze doprowadzenia powietrza uniwersalne 1” BSP oraz NPS
Maksymalne ciśnienie statyczne na wlocie P1 = 12 barów (175psi)
Nominalne ciśnienie na wlocie przy naciśniętym języku spustowym 2,4 bara (35 psi)
Maksymalna temperatura podczas serwisowania 40°C
Ciężar pistoletu 640 g
Przepływ powietrza 277 l/min (9,8 cfm)
 
Materiały użyte do konstrukcji pistoletu
 
Korpus pistoletu Aluminium
Dysza Stal nierdzewna
Iglica Stal nierdzewna
Kubek Acetal i stal nierdzewna
 
Firma Finishing Brands UK Limited zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.
 
Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu
 
Rozpylane rozcieńczalniki i materiały powłokowe mogą być w najwyższym stopniu palne lub łatwopalne. Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy ZAWSZE zapoznać się z zaleceniami producenta materiału powłokowego i kartą kontroli substancji niebezpiecznej dla zdrowia (COSHH). W zakresie wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, eksploatacji i utrzymywania w porządku miejsca pracy użytkownik musi postępować zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi oraz wymaganiami towarzystwa ubezpieczeniowego. Urządzenie w formie, w jakiej je dostarczono, NIE może być stosowane z chlorowcowanymi węglowodorami. Ciecz i/lub powietrze przechodzące przez węże, proces rozpylania oraz czyszczenie tkaniną części nieprzewodzących prądu elektrycznego może spowodować powstanie ładunków elektrostatycznych. Aby zapobiec wystąpieniu zapłonu w wyniku wyładowania elektrostatycznego, należy zapewnić ciągłość uziemienia tak pistoletu lakierniczego, jak i innego wykorzystywanego sprzętu metalowego. Używanie przewodzących węży powietrznych i/lub do doprowadzania cieczy ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa.
 
Sprzęt ochrony osobistej
 

Opary toksyczne. Niektóre materiały podczas rozpylania mogą być trujące, mogą prowadzić do podrażnień lub być w inny sposób szkodliwe dla zdrowia. Przed przystąpieniem do natryskiwania należy zawsze przeczytać wszystkie informacje na etykietach oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla danego materiału, a także stosować się do wszystkich zaleceń związanych z jego stosowaniem. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii producenta używanego materiału powłokowego. Zaleca się stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych przez cały czas trwania pracy. Rodzaj stosowanego sprzętu musi być odpowiednio dobrany do natryskiwanego materiału. Podczas natryskiwania lub w trakcie czyszczenia pistoletu należy zawsze nosić okulary ochronne. Podczas natryskiwania lub w trakcie czyszczenia urządzenia należy zawsze nosić rękawice.

 
Szkolenie – personel musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego posługiwania się urządzeniem do natryskiwania.
 
Błędy w użytkowaniu
 
Nigdy nie należy celować pistoletem w żadną część ciała. Zabrania się przekraczania maksymalnego zalecanego ciśnienia roboczego. Naprawy z użyciem części niezalecanych lub nieoryginalnych mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć wszelkie źródła ciśnienia, a w samym urządzeniu należy uwolnić ciśnienie wewnętrzne. Produkt ten należy czyścić za pomocą pistoletu myjącego. Niemniej jednak produktu tego nie należy pozostawiać w takiej myjni na dłuższy okres czasu.
 
Poziomy hałasu
 
A-ważony poziom dźwięku pistoletów natryskowych może przekraczać 85 dB (A), w zależności od wyregulowania. Szczegółowe dane dotyczące poziomu hałasu są dostępne na życzenie. Zaleca się, aby podczas natryskiwania stosować słuchawki ochronne.
 
Praca
 
Urządzenia natryskowe do lakierowania wykorzystujące wysokie ciśnienie mogą być narażone na siły odrzutu. W pewnych okolicznościach siły takie mogą doprowadzić u operatora do chronicznego przeciążenia organizmu.
 
Oznaczenie Numer części Opis Ilość
1 SGK-0023 Pierścień ustalający 1
2 FLG-0001-5 Końcówka powietrzna 1
3 SGK-0012-14
SGK-0014-18
SGK-0012-20
Końcówka cieczy, 1,4 mm
Końcówka cieczy, 1,8 mm
Końcówka cieczy, 2,0 mm (dostępna osobno)
1
-* 4 - Uszczelka 1
-* 5 - Deflektor 1
- 6 - Uszczelnienie 1
7 - Uszczelnienie nakrętki dławnicy 1
8 - Pierścień ustalający 1
9 - Tuleja zaworu regulacji nakładania materiału 1
10 - Zawór nakładania materiału 1
--11 - Uszczelka kubka U 2
--12 - Gniazdo zaworu powietrza 1
--13 - Trzpień zaworu powietrza 1
--14 - Sprężyna zaworu powietrza 1
15 - Tuleja zaworu powietrza 1
16 SGK-0414
SGK-0418
SGK-0420
Iglica cieczy, 1,4 mm
Iglica cieczy, 1,8 mm
Iglica cieczy, 2,0 mm (dostępna osobno)
1
-
17
- Sprężyna iglicy cieczy 1
18 - Pokrętło regulacji ilości cieczy 1
19 - Złączka 1
20 - Pierścień ustalający 1
21 - Głowica zaworu regulacji powietrza 1
22 - Zespół zaworu regulacji powietrza 1
23 - Pierścień ustalający 1
24 - Zespół kołka języka spustowego 1
25 - Język spustowy 1
26 - Złączka cieczy 1
28 KGP-5-K5 Filtr 1
29 GFC-402 Zespół pokrywy 1
30 GFC-2-K5 Otwór odpowietrzający w pokrywie, zestaw 5 1
31 GFC-501 Zespół kubka 1
- 32 - Narzędzie montażowe 1
 
- K-5040: Zestaw zamienny uszczelki, deflektora i uszczelnienia, elementy 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 oraz 32
* K-5030: Zestaw wymienny deflektora, elementy 4 i 5.
 
FLG
Deklaracja zgodności WE
 
My, Finishing Brands UK Limited, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK, jako autoryzowany przedstawiciel producenta pistoletu natryskowego model FLG5, oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ten dokument dotyczy, są zgodne z następującymi normami lub innymi dokumentami o charakterze normatywnym: BS EN 292-1 CZĘŚCI 1 i 2: 1991, BS EN 1953: 1999 i tym samym spełniają wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Dyrektywy Rady 98/37/EC dotyczącej Projektowania i wytwarzania maszyn, oraz EN 13463-1:2001, Dyrektywy Rady 94/9/EC dotyczącej Urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, poziom zabezpieczenia II 2 GX. Produkt ten spełnia także wymagania zawarte w wytycznych PG6/34 EPA. Świadectwa dotyczące współczynnika sprawności nakładania powłoki lakierniczej dostępne są na życzenie.
 
D. Smith Dyrektor Generalny
13 sierpnia 2012
 
Instalacja
 

Ważne: użyto powłok ochronnych, aby zapewnić, że urządzenie dotrze do Państwa w najlepszym stanie. Przed użyciem przepłukać urządzenie odpowiednim rozpuszczalnikiem.

 
3. Podłączyć przewód powietrzny do łącznika (19). Zaleca się odwiert 8 mm o rozmiarze przewodu. Przewód musi być zasilany; uziemienie od pistoletu do masy należy zmierzyć za pomocą omomierza. Zaleca się rezystancję poniżej 10 do potęgi 6 Ω.
4. Doprowadzane powietrze powinno być filtrowane i regulowane.
 
Praca
 
11. Zmieszać materiały zgodnie z instrukcjami producentów.
12. Śrubę regulacji iglicy (18) obrócić przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do pokazania się pierwszego zwoju gwintu.
13. Zawór szerokości natrysku (10) obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w położenie
maksymalnego otwarcia.
14. Wyregulować ciśnienie wlotowe tak, aby uzyskać 2,4 bara (35 psi) na wlocie pistoletu, przy naciśniętym języku spustowym (zaleca się zastosowanie dołączanego manometru, ukazanego w dziale Akcesoria).
15. Wykonać próbny natrysk. Jeżeli wykończenie jest zbyt suche (suche drobiny farby na powierzchni powłoki), zmniejszyć przepływ powietrza, ograniczając ciśnienie wlotowe. Jeżeli wykończenie jest zbyt mokre, zmniejszyć przepływ cieczy, obracając śrubę iglicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (18).
Jeżeli atomizacja jest zbyt gruba, zwiększyć ciśnienie na przyłączu powietrza. Jeżeli jest zbyt drobna, zmniejszyć ciśnienie na przyłączu powietrza.
16. Szerokość natrysku można zredukować za pomocą zaworu regulacji (10).
17. Trzymać pistolet prostopadle do natryskiwanej powierzchni. Ustawienie pistoletu pod innym kątem lub jego pochylenie może spowodować nierównomierne nałożenie powłoki.
18. Zalecana odległość od natryskiwanej powierzchni wynosi 150–200 mm (6″–8″).
19. W pierwszej kolejności nanosić materiał powłokowy na krawędzie. Przykrywać każdy poprzednio pokryty pas na szerokości co najmniej 50%. Przesuwać pistolet ze stałą prędkością.
20. Jeżeli pistolet nie jest używany, należy wyłączyć zasilanie powietrzem i uwolnić ciśnienie wewnętrzne.
 
Konserwacja prewencyjna
 
7. Odłączyć doprowadzenie powietrza i zmniejszyć ciśnienie w przewodach powietrznych, lub przy użyciu systemu QD, odłączyć od linii powietrznej.
8. Opróżnić materiał powlekający do odpowiedniego pojemnika, wyczyścić pistolet i kubek. Zaleca się zastosowanie pistoletu myjącego.
9. WAŻNE – kubka nie wolno czyścić lub pocierać suchą tkaniną ani papierem. W wyniku pocierania może powstać ładunek elektrostatyczny, który – w przypadku rozładowania do uziemionego przedmiotu – mógłby spowodować przeskok iskry o energii wystarczającej do zainicjowania wybuchu par rozcieńczalnika. Jeżeli w obszarze zagrożonym czyszczenie dodatkowe okaże się konieczne, wolno posłużyć się tylko zwilżoną szmatką lub antystatycznymi chusteczkami.
10. Zdjąć końcówkę powietrzną (2) i wyczyścić. Jeżeli jakikolwiek otwór w nasadce jest zablokowany materiałem powlekającym, należy użyć zestawu czyszczącego KK-4584 wyposażonego w odpowiednie narzędzie (patrz Akcesoria) lub wykałaczki. Wykorzystanie jakiegokolwiek innego narzędzia może uszkodzić nasadkę, co spowoduje zmianę szerokości powlekania.
11. Upewnić się, że końcówka dyszy jest czysta i wolna od uszkodzeń. Grudka suszu farby może zniekształcić wzór natrysku.
12. Smarowanie – spust wyzwalacza (24), iglica (16) i wrzeciono zaworu powietrza (13) powinny być smarowane codziennie.
 
Wymiana części
 

Dysza (3) i iglica (16) – usunąć części w następującej kolejności: 18, 17, 16, 1, 2 i 3. Sprawdzić stan uszczelnienia dyszy (4); wymienić w razie konieczności. Wymienić wszelkie zużyte lub uszkodzone części;
zmontować w odwrotnej kolejności. Zalecany moment obrotowy dla dyszy (3) 16–20 Nm (150–180 lbf/in).
Uszczelnienie – usunąć części 18, 17, 16. Odkręcić nakrętkę uszczelniającą (7). Usunąć uszczelnienie (6).
Zamocować nowe uszczelnienia (6) i nakrętkę (7). Ponownie zamontować części 16, 17 i 18 i dokręcić nakrętkę uszczelniającą (7) za pomocą klucza, w sposób wystarczający, aby uszczelnić, ale również umożliwić swobodny ruch iglicy. Smarować za pomocą oleju do pistoletów.
Zestaw uszczelki zaworu powietrza K-5040
18. Usunąć pokrętło regulacji (18), sprężynę (17) oraz iglicę (16).
19. Poluzować obudowę (15).
20. Usunąć obudowę (15) oraz sprężynę zaworu powietrza (14).
21. Usunąć wrzeciono (13).
22. Przygotować rowek za gniazdem zaworu (12), korzystając z narzędzia serwisowego (32) i usunąć uszczelnienie zaworu.
23. Wysunąć przednią uszczelkę zaworu powietrza (11).
24. Obrócić pistolet do góry nogami tak, aby wypadło uszczelnienie.
25. Włożyć nowe uszczelnienie (11) w narzędzie serwisowe.
26. Włożyć nowe uszczelnienie w korpus i mocno docisnąć, aby założyć uszczelnienie.
27. Zamontować nowe gniazdo zaworu (12) w narzędziu serwisowym, a następnie w korpusie pistoletu.
28. Wyjąć uszczelnienie zaworu powietrza, znajdujące się z tyłu (11), z osłony (15), korzystając z przyrządu wygiętego w kształcie haka.
29. Zamontować nowe uszczelnienie na narzędziu serwisowym, a następnie włożyć je do obudowy (15).
30. Wymienić wrzeciono (13).
31. Wymienić sprężynę zaworu (14), dokręcić obudowę (15).
32. Maksymalnie przykręcić tylną część narzędzia serwisowego do obudowy. Dokręcić ręcznie, aby osadzić uszczelnienie zaworu. Usunąć narzędzie.
33. Zamontować iglicę (16), sprężynę (17) oraz pokrętło (18).
34. Wyregulować uszczelnienie iglicy (7) za pomocą klucza przykładając siłę niezbędną do uszczelnienia oraz zachowania swobody ruchu przez iglicę. Smarować za pomocą oleju do pistoletów.

 

Zawór rozszerzacza (10) – Uwaga: przed umieszczeniem w korpusie zawsze należy upewnić się, że zawór jest
w pozycji pełnego otwarcia, obracając śrubę do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

 
Wybór końcówki powietrznej / dyszy
Patrz instrukcje producentów materiałów powlekających lub sprawdź informacje na stronie firmy Finishing Brands UK Limited:
 
Akcesoria
 
Szczotka czyszcząca – zamówienie nr 4900-5-1-K3
Dołączany manometr – zamówienie nr HAV-501
Cyfrowy manometr – DGIPRO-502-BAR
Smar – zamówienie nr GL-1-K10
Zestaw czyszczenia pistoletu natryskowego – KK-4584
 
 
 

PISTOLETY HD PISTOLETY POZOSTAŁE PISTOLETY PRO PISTOLETY AUTOMATYCZNE BHP AKCESORIA ZASILANIE DEVILBISS
Trans Tech HD FLG 5 GTI Pro Lite Cobra 1 PROV-600 Regulator Cyfrowy Zbiorniki Ciśnieniowe Promocje
Conventional HD SLG GTI Pro Cobra 2 MPV-629 Filtr Siatkowy(minifiltr) Pompy Filmy, Opinie
GTI HD Compact SRi Pro Cobra 3 MPV-496 Filtr Siatkowy(stożkowy)   Kontakt
GFG HD Compact V PRI Pro AGMD MPV-497 DeKups    
JGA HD JGA Ceramic GFG Pro AGMD PRO MPV-463 Szybkozłączka    
SRi HD Cspray Gun JGA Pro AGN MPV-4006 Przedłużka    
PRi HD JJ Gun PRO Lite E VIPER MPV-623 Regulatory powietrza    
  Aerograf DAGR VRI PRO AG 361 PROV 650      
  FLG 4 PRI PRO LITE AG 362        
  GPi SRI PRO LITE          
DV1           DeVilbiss


 
http://e-devilbiss.pl Finishing Brands Carlise DeVilbiss Ransburg Binks